Follow us linkedin

Check out our broader alliance

updates contact

Az ECNL Nonprofit Kft. 2008. évi beszámolója

Az ECNL Kht. programtevékenységei 2008-ban

A 2008-as év nagy eredményeket hozott az ECNL Kht. számára. Szervezetünk a civil társdalmat támogató jogi infrastruktúra megteremtésén fáradozott az alábbi öt stratégiai területen: (1) Technikai segítségnyújtás a jogi és pénzügyi keretrendszert érintően; (2) Technikai segítségnyújtás a civil szervezeteket érintő állami politikák alakításában; (3) Jogi reformokat előkészítő analitikus elemzés: kutatás; (4) Helyi szerepvállalók kapacitás-építése és (5) Regionális hálózatépítés. Az ECNL Kht. erőfeszítései hozzájárultak a civil szervezeteket érintő jogszabályok fejlődéséhez Európa és az Európai Szomszédságpolitika országaiban, Örményországtól Magyarországon át Litvániáig és Ciprusig.

Az ECNL Kht. befejezte kétéves, az Európai Bizottság EU Demokrácia és Emberi Jogok Európai Eszköze (European Instrument for Democracy and Human Rights -EIDHR) által finanszírozott projektjét, mely a demokratikus átalakulást elősegítését célozta meg Moldovában és három kaukázusi országban. Grúz, örmény, azeri és moldovai helyi partnerekkel együttműködve az ECNL Kht. az egyesülési szabadság és a civil társadalmat befolyásoló jogszabályi keretrendszer fejlesztésén dolgozott. Technikai segítségnyújtásunk és támogatásunk révén elfogadásra került az örmény Részvételi Együttműködési Kódex, illetve Moldovában a Civil Társadalom Fejlesztésének 2008-2011-as Stratégiája, továbbá öt önkormányzat hagyta jóvá a segítségünkkel kidolgozott helyi részvételről szóló szabályozást.

Délkelet-Európában tovább folytattuk munkánkat is Bosznia-Hercegovinában, Macedóniában és Szerbiában. Szerbiában az alapítványokról, illetve önkéntességről szóló törvénytervezetek kapcsán támogattuk a helyi kezdeményezéseket. A régóta várt egyesületekről szóló törvény – makropolitikai okok miatt – sajnos ismét lekerült a napirendről. Boszniai és macedóniai programunk folytatásához 2010-ig újra biztosítottunk forrásokat. Macedóniában az önkéntességről szóló törvényhez készítettünk a helyi partnerekkel együttműködésben kiegészítéseket, amiket 2008. decemberében el is fogadott a Parlament.

Az új EU tagállamok közül az ECNL Kht. elsősorban Cipruson, Magyarországon és Litvániában volt aktív. A ciprusi civil társadalmat érintő jogszabályok reformját jelentős kapacitás-építéssel és szakértői tevékenységgel támogatta szervezetünk. Egy átfogó jogi felmérés elészítését követően az ECNL Kht. vendégül látott Budapesten egy ciprusi kormánytisztviselőkből és NGO-szakértőkből álló csoportot, majd a UNDP-vel közösen szervezett regionális konferencia keretében elemeztük a ciprusi rendszert és mutattuk be az európai jó gyakorlatokat. Magyarországon tovább mélyítettük kapcsolatunkat a Külügyminisztériummal a nemzetközi fejlesztés, és az Igazságügyi- és Rendészeti Minisztériummal az alapítványi szabályozás kialakítása, illetve reformja kapcsán. Az ECNL Kht. szakértői javaslatait mindkét esetben pozitívan fogadta és nagyobbrészt elfogadta a kormányzat.

2008-ban az ECNL Kht. jelentős kutatásokkal járult hozzá a jogi reformokat előkészítő analitikus elemzéshez. Először is elkészült az Európai Unió 27 tagállamát felölelő tanulmányunk, amely a civil szervezetek átláthatóságát és elszámoltathatóságát megerősítő állami, illetve önszabályozó kezdeményezéseket vizsgálja. A kutatást az Európai Bizottság terrorizmus-ellenes programja keretén belül támogatta, de a tanulmány ennél tágabb kontextusban vizsgálta a kérdéskört és számos európai jó gyakorlatot elemzett. Másik jelentős kutatásunk az önkéntességet érintő állami politikákat és jogszabályokat vizsgálja világszerte. Ebben a projektben az ECNL Kht. washingtoni anyaszervezetével, az ICNL-lel együtt vett részt.

Végezetül az ECNL Kht. aktív szerepet vállalt regionális hálózatok munkájában. Szenior jogi tanácsadónk, Dr. Dragan Golubovic révén az ECNL Kht. tagja az Európa Tanács szakértői tanácsának, mely a nemrégiben elfogadott, az NGO-k jogi státuszát érintő ET javaslatok végrehajtását felügyeli. Több, határokon átívelő rendezvényt is szerveztünk 2008-ban: a ciprusi konferencián túl Grúziában is rendeztünk egy regionális konferenciát kaukázusi és moldovai projektpartnerek és kormányzati tisztviselők részvételével a kormányzati és civil szektor együttműködéséről. Továbbá a fent részletezett, civil szervezetek átláthatóságáról szóló projekt kapcsán az ECNL Kht. több mint 130 civil ügyvéddel, szakértővel lépett kapcsolatba az EU 27 tagállamban, így növelve hálózatát Nyugat-, és Észak-Európa felé.

Az éves beszámoló mérlege

ECNL KHT.
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE 2008

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év HUF* Tárgyév HUF*
1 A. Összes közhasznú tevékenység bevétele 159 668 156 744
2 1. támogatás 38 994 16 588
3 a) alapítótól 4 971 9 100
7 2. Pályázati úton elnyert támogatás 99 109 131 915
8 3. Közhasznú tev.-ből származó bevétel 19 966 7 138
10 5. Egyéb bevétel 1 599 1 103
11 B. Vállalkozási tevékenység bevétele 286 2 792
12 C. Összes bevétel (A+B) 159 954 159 536
13 D. Közhasznú tev. ráfordításai 159 413 155 112
14 1. Anyagjellegű ráfordítások 117 581 93 211
15 2. Személyi jellegű ráfordítások 37 145 58 104
16 3. Értékcsökkenési leírás 790 568
17 4. Egyéb ráfordítások 311 37
18 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai 3 586 3 192
20 E. Vállalkozási tev. ráfordításai 286 2 792
21 1. Anyagi jellegű ráfordítások 286 0
22 2. Személyi jellegű ráfordítások 0 2 792
26 5. Pénzügyi műveletek ráfordításai
27 F. Összes ráfordítás (D+E) 159 699 157 904
28 G. Adózás előtti eredménye (B-E)
29 H. Adófizetési kötelezettség
30 I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H)
31 J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) 255 1 632

 

ECNL KHT.
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ MÉRLEGE, 2008

Sor-
szám
A tétel megnevezése Előző év HUF* Tárgyév HUF*
1 A. Befektetett eszközök (2-5) 944 746
2 I. immateriális javak 35 24
3 II. tárgyi eszközök 909 722
5 IV. befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8 B. Forgó eszközök (9-12) 26 207 11 212
9 I. Készletek
10 II. Követelések 396 231
12 IV. Pénzeszközök 25 811 10 981
13 C. Aktív időbeli elhatárolások 1 620 17 041
14 Eszközök összesen (A+B+C sorok) 28 771 28 999
15 D. Saját tőke (16-23) 6 361 7 993
16 I. Jegyzett tőke 3 000 3 000
19 III. Tőketartalék
20 IV. Eredménytartalék 3 106 3 361
23 VII. Mérlegszerinti eredmény 255 1 632
24 E. Céltartalékok
25 F. Kötelezettségek (27-28) 2 258 17 402
27 II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
28 III. Rövid lejáratú kötelezettségek 2 258 17 402
29 G. Passzív időbeli elhatárolások 20 152 3 604
30 Források összesen (D+E+F+G) 28 771 28 999

* adatok e Ft-ban

 

Független Könyvvizsgálói Jelentés

Az ECNL Kht tulajdonosainak:
Elvégeztük az ECNL Kht (továbbiakban “a Társaság”) mellékelt 2008. évi egyszerűsített éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2008. december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 28.999 eFt, a saját tőke 7.993 eFt, a mérleg szerinti eredmény 1.632 eFt nyereség -, az ezen időpontra végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, és a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása az ügyvezetés felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket.
A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján.
A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálati Szabványok és a Magyarországon a könyvvizsgálatra vonatkozó érvényes törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fenti szabványok értelmében a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén kellő bizonyosságot kell szereznünk arról, hogy a pénzügyi kimutatás nem tartalmaz jelentős mértékű tévedéseket.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az egyszerűsített éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár tévedésből eredő lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. Az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy a vállalkozás belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és az ügyvezetés lényegesebb becsléseinek, valamint az egyszerűsített éves beszámoló bemutatásának értékelését.Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.
A könyvvizsgálat során az ECNL Kht egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el.
Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló az ECNL Kht 2008. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad.

Budapest, 2009.05.19.
PENNER-AUDIT KFT
Bejegyzett könyvvizsgáló cég

Ny.sz.: 000645 Jónásné Penner Ágnes
bejegyzett könyvvizsgáló
ny.sz.: 001448