Follow us linkedin

Check out our broader alliance

updates contact

Az ECNL Nonprofit Kft. 2014. évi beszámolója

ECNL NONPROFIT KFT.
1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 17, Hungary
T: +361 318 6923      www.ecnl.org
Egyszerűsített éves beszámoló EREDMÉNYKIMUTATÁSA

Adatok ezer forintban

Sorszám Tétel megnevezése Előző év Tárgyév
HUF HUF
a. b. c. e.
I. Értékesítés nettó árbevétele       13 313 000                8 201 000
II. Aktivált saját teljesítmények értéke
III. Egyéb bevételek       70 225 000              89 044 000
IV. Anyagi jellegű ráfordítások       48 696 000              51 126 000
V. Személyi jellegű ráfordítások       32 491 000              41 845 000
VI. Értékcsökkenési leírás              287 000                    339 000
VII. Egyéb ráfordítások          1 050 000                6 923 000
A. Üzemi (üzleti) tevénkenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)     1 014 000        (2 988 000)
VIII. Pénzügyi műveletek bevétel              315 000                3 533 000
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai          1 329 000                    545 000
B. PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE   (1 014 000)         2 988 000
C. SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli kiadások
D. RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
E. ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D)
XII. Adófizetési kötelezettség
F. ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)
G. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY                   –

 

Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE
Adatok eFt-ban
Sorszám A tétel megnevezése Előző év Tárgyév
a b  c  e
01. A. Befektett eszközök   (02.+04.+06.sor)         197 633
02. I. IMMATERIÁLIS JAVAK           –                –
03.  02. sorból: Immateriális javak értékhelyesbítése
04. II. TÁRGYI ESZKÖZÖK         197  633
05. 04. sorból: Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
06. III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK
06.sorból:
07.  Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
08. B. Forgóeszközök (09.+10.+11.+12. sor)    19 158  44 737
09. I.   KÉSZLETEK
10. II.   KÖVETELÉSEK      1 383 731
11. III.   ÉRTÉKPAPÍROK
12. IV.   PÉNZESZKÖZÖK    17 775 44 006
13. C. Aktív időbeli elhatárolások      9 521 2 482
14. ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ( 01.+08.+13. sor)    28 876 47 852
15. D.Saját tőke (16.+18.+19.+20.+21.+22.+23.sor)    12 737 12 737
16.  I. JEGYZETT TŐKE      3 000  3 000
17. visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
18. II.  JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZ.TŐKE (-)
19. III. TŐKETARTALÉK
20. IV.  EREDMÉNYTARTALÉK      9 737 9 737
21. V.  LEKÖTÖTT TARTALÉK
22. VI.  ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
23. VII.MÉRLEGSZERINTI EREDM.ALAPTEV.
23. MÉRLEGSZERINTI EREDM.VÁLLALKOZ.                –
24. E. Céltartalékok
25. F. Kötelezettségek      7 446         15 732
26. I.HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
27. II.HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
28. III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK      7 446         15 732
29. G.Passzív időbeli elhatárolások      8 693         19 383
30. FORRÁSOK ÖSSZESEN (15.+24.+25.+29.)    28 876 47 852