Follow us linkedin

Check out our broader alliance

updates contact

Magyar tartalom

Az ECNL Nonprofit Kft.

Az ECNL Nonprofit Kft. (European Center for Not-for-Profit Law, Európai Nonprofit Jogi Központ Szolgáltató Nonprofit Kft., ECNL) a civil társadalmat érintő szakpolitikákat és jogszabályokat kutatja, elemzi és segíti a jó gyakorlatok alkalmazását.  Az ECNL Nonprofit Kft. küldetése, hogy olyan, a civil társadalmat támogató, ösztönző jogszabályi keretrendszer és jogalkalmazói gyakorlat épüljön ki Európában és Magyarországon, mely biztosítja az alapvető egyéni és közösségi jogok, így különösen az egyesülési és gyülekezési szabadság, illetve a közügyekben való részvétel jogának érvényesülését.

Az ECNL az International Center for Not-for-Profit Law (ICNL) budapesti központú, kelet- európai regionális programjának a jogutódja. Ez a regionális program 1996 óta támogatta Magyarországon és a régióban a nonprofit szervezeteket érintő (jogi) reform-kezdeményezéseket. Az ECNL-t 2003 júniusában jegyezték be Magyarországon közhasznú társaságként, ma közhasznú státuszú nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik.

Az elmúlt 15 évben az ECNL munkatársai Európa szinte minden országában és Európán kívül is,  különösen a kelet-közép-európai EU-tagállamokban, a Nyugat-Balkánon és Törökországban, és a Keleti Partnerség államaiban segítették a civil szervezetek jogi és szakpolitikai környezetének fejlődését. Az ECNL által nyújtott szakértői segítségének köszönhetően több mint 60 szakpolitikai döntés és törvény vált a civil társadalom számára ösztönzőbbé és támogatóvá. Az ECNL az egyetlen olyan európai regionális szervezet, amely teljes mértékben ezzel a szakterülettel foglalkozik, és mint ilyen, a civil társadalom fejlődésének érdekét  képviseli regionális szinten az Európai Unióban és az Európai Tanácsban, illetve nemzetközi szervezetek és testületek – többek között az ENSZ és szervezetei, a Világbank, a FATF (Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoport)  – előtt és velük együttműködésében.

Tevékenységünk széleskörű: technikai segítséget nyújtunk a jogi reformkezdeményezésekhez; nemzetközi összehasonlító kutatások révén megismertetjük a civil szervezetek és hatóságok képviselőit és a szélesebb nyilvánosságot a civil társadalmat érintő aktuális témákkal és trendekkel; erősítjük a helyi civil szervezetek érdekképviseleti képességét  ;.  Az alapvető jogszabályokon túl a civil szervezeti lét összetettebb kérdéseire is választ keresünk: milyen mechanizmusok segíthetik a pénzügyi fenntarthatóságot; hogyan fejleszthető a belső irányítási struktúra és a szektorok közötti együttműködés;  miképp növelhető a civil szektor iránti bizalom; és milyen válasz adható a szektort érintő különféle kihívásokra. Munkánk során kiemelt figyelmet fordítunk   a társadalmi részvétel, az átláthatóság és a helyi szerepvállalást elvének érvényesülésére.

• A civil szervezetekre vonatkozó alapjogi keretek

Az ECNL részt vesz a civil szervezetek jogi formáit, létrehozását, struktúráját, működését és megszűnését szabályozó jogi szabályozások kialakításában és törvénytervezetek véleményezésében.  Célunk, hogy nemzetközi megállapodásokkal és irányelvekkel összhangban lévő szabályozások kerüljenek elfogadásra, s azokat a civil társadalom számára ösztönző módon alkalmazzák.

• A civil társadalmat érintő európai és nemzetközi irányelvek formálása

Az ECNL szakértelmével hozzájárul a civil társadalom számára ösztönző környezetet teremtő nemzetközi  normák  kidolgozásához és azok végrehajtásához. Kiemelten foglalkozunk az egyesülési és gyülekezési szabadságot érintő szakpolitikai döntésekkel; a civil szervezetek működésére hatással lévő új trendekkel, amilyen például a terrorizmusellenes intézkedések korlátozó hatásai vagy az adománygyűjtés szabályozása; továbbá támogatjuk a döntéshozatalban való részvétel elvének érvényesülését, a párbeszédet elősegítő gyakorlatok kialakítását, az ágazatközi együttműködést.

• A helyi szerepvállalás támogatása

Küldetésünk központi eleme, hogy helyi partnereink kapacitását és szakértelmét megerősítsük annak érdekében, hogy saját maguk tudjanak stratégiai válaszokat kidolgozni helyi problémákra, sikeresen be tudjanak kapcsolódni a helyi döntéshozatali folyamatokba, nyomon tudják követni a jogszabályok alkalmazását és lehető leghatékonyabb módon dolgozhassanak céljaikért. Képzéseink és szemináriumaink ezt a célt szolgálják.

• A megvalósítás nyomon követése

Együttműködünk helyi partnereinkkel a lehető legösztönzőbb szabályozás kialakításában, s segítjük az elfogadott törvények és irányelvek széleskörű megismerését és megértését. A hatékony és progresszív megvalósulást támogató mechanizmusokat és az azok nyomon követésére alkalmas módszereket dolgozunk ki.

• Tudományos kutatás és stratégiai elemzés

Gyakorlati tevékenységünket a nemzeti jogalkotások folyamatos nyomon követése és a civil társadalmat érintő szabályozási és jogalkalmazási gyakorlat elemzése egészíti ki. Európai és nemzetközi tapasztalatokon nyugvó tudásunk felbecsülhetetlen hátteret nyújt helyi partnereink reform-törekvéseihez. Az ECNL vezető szerepet vállal a legújabb európai és globális folyamatok megértésében és a közgondolkodás formálásában.

 

Beszámolók, mérlegek és eredménykimutatások

2018       2017       2016       2015        2014        2013       2012       2011       2010       2009       2008